نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم فعالیت های آموزشی نیمسال دوم94-93

تقویم فعالیت های آموزشی نیمسال دوم94-93


تقویم فعالیت های آموزشی نیمسال دوم94-93

ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93  دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
یکشنبه     5/11/93 ورودی های 90 و ماقبل
دوشنبه     6/11/93 ورودی های 91
سه شنبه  7/11/93 ورودی های 92
چهارشنبه  8/11/93 ورودی های 93
تاریخ حذف و اضافه  از روز شنبه 18/11/93 الی 21/11/93 به ترتیب ورودی ها
ساعت شروع سامانه انتخاب واحد برای هر ورودی از  8:30 تا ساعت 7 صبح روز بعد

سامانه انتحاب واحد:    http://reg.scu.ac.ir/login.asp