نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر نام دانشکده تربیت بدنی

تغییر نام دانشکده تربیت بدنی


تغییر نام دانشکده تربیت بدنی

نام دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  به
دانشکده علوم ورزشی  (sport sciences) تغییر یافت.