نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر درتاریخ حذف و اضافه درسی نیمسال اول

تغییر درتاریخ حذف و اضافه درسی نیمسال اول


تغییر درتاریخ حذف و اضافه درسی نیمسال اول

قابل توجه دانشجویان محترم....::... تاریخ حذف و اضافه واحد های درسی نیمسال اول 95-94 به قرار زیر است . 31/6/94 ورودی های 91 ...::.. 1/7/94 ورودی های 92..:::... 4/7/94 ورودی های 93 ...::::.... ساعت شروع فرایند حذف و اضافه 8:30 http://reg.scu.ac.ir/samaweb/