نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر برنامه آموزشی دانشجویان ارشد

تغییر برنامه آموزشی دانشجویان ارشد


تغییر برنامه آموزشی دانشجویان ارشدبرنامه های آموزشی ارشد گروه های اقتصاد و مدیریت تغییر نمود دانشجویان می توانند در قسمت فایل و برنامه های گروهها برنامه را دانلود نمایند

 برنامه آموزشی ارشد در زمان حذف و اضافه گروه آموزشی اقتصاد

برنامه آموزشی ارشد در زمان حذف و اضافه گروه آموزشی مدیریت