نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییرات درسهای دانشجویان رشته اقتصاد(فوری *فوری)

تغییرات درسهای دانشجویان رشته اقتصاد(فوری *فوری)


تغییرات درسهای دانشجویان رشته اقتصاد(فوری *فوری)

تغییرات رشته علوم اقتصادی بشرح زیر اعلام می گردد:

1-اقتصاد انرژی ( کد 971237) گروه 1و2 منحل شد.
2-مبانی فلسفی وروش شناسی (کد 971219) گروه 1و2 منحل شد.

3-زبان انگلیسی تخصصی (کد 971208) گروه 2 با آقای دکتر زراء نژاد منحل شد.
4-سیاستها وچالشهای اقتصادی (کد 971242) گروه 1 با آقای دکتر صلاح منش منحل شد.
5-اقتصادسنجی 2 (کد 971217) گروه 2 با آقای دکتر منتظرحجت منحل شد.
6-تجارت بین المللی (کد 971233) گروه 1 با آقای آقاجری منحل شد.

لازم به ذکر است دانشجویان ثبت نامی در شماره های 3 و4و5و6 می توانند در گروهای دیگر ثبت نام کنند.
دروس زیر اضافه شدند:
1-کلان 1 (کد درس 971210)گروه1 باآقای دکتر صلاح منش، روزهای شنبه ساعت 11-9 کلاس 112 ودوشنبه ساعت 17-16، تاریخ امتحان 23 / 10 / 97 ساعت 10:30
2-خرد1 (کددرس 971209) گروه1با آقای دکترفرازمند،روزهای سه شنبه ساعت 11-10 کلاس 112 وچهارشنبه ساعت 16-14، تاریخ امتحان 19 / 10 / 97 ساعت 8
3-اقتصادمنابع طبیعی (کددرس 971236) گروه1، با آقای دکتر منتظرحجت،روزهای یکشنبه ساعت 18-16 کلاس 110وسه شنبه 12-11 کلاس 110،تاریخ امتحان 25 / 10 / 97 ساعت 13
4-اصول ومبانی اقتصاداسلامی (کددرس 971207) گروه1،با آقای دکترزراءنژاد،شنبه ساعت 18-16،تاریخ امتحان 18 / 10 / 97 ساعت 8

ساعت امتحانی دروس زیر در تاریخ 20 / 10 / 97 از ساعت 10:30 به 8 تغییر پیدا کرد:
سیراندیشه های اقتصادی(971221) ؛ سیاست ها وچالشهای اقتصادی (971242) ؛ اقتصادریاضی (2142982)