نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصویب نامه هیات وزیران درخصوص مجوز جذب اعضای هیات علمی و اساتید ایرانی غیرمقیم

تصویب نامه هیات وزیران درخصوص مجوز جذب اعضای هیات علمی و اساتید ایرانی غیرمقیم


تصویب نامه هیات وزیران درخصوص مجوز جذب اعضای هیات علمی و اساتید ایرانی غیرمقیم

در خصوص مجوز جذب اعضاء هیات علمی از میان دانش آموختگان و اساتید برجسته ایرانی غیر مقیم ایلاغی از طرف معاون اول محترم رئیس جمهور. دانلود فایل الحاقی