نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسویه اعتبار پژوهشی اساتید

تسویه اعتبار پژوهشی اساتید


تسویه اعتبار پژوهشی اساتید

احتراماً، مقتضی است به اطلاع کلیه اعضای محترم هیأت علمی آن دانشکده رسانده شود تا ضمن ارسال مدارک مربوط به تسویه حساب مرحله اول اعتبار ویژه پژوهشی (هزینه های پایان نامه های دانشجویان)، نسبت به ارسال الحاقیه قرارداد اعتبار ویژه پژوهشی تا تاریخ 29/10/95 اقدام نمایند. ضمناً جهت استفاده ازفرم های الحاقیه، تسویه حساب و صورت وضعیت به سایت دانشگاه/ معاونت پژوهشی/مدیریت امور پژوهشی مراجعه نمایند.