ترم بندی دکتر جامعه شناسی

ترم بندی دکتر جامعه شناسی


ترم بندی دکتر جامعه شناسی


برنامه ترم بندی دکتری گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

 

 

ترم اول  

تعداد واحد  

روشهای تحلیل آماری پیشرفته و نرم افزارهای متناسب آن

2

نقد نظریه های معاصر جامعه شناسی

2

جامعه شناسی تاریخی ایران

2

 

 

ترم دوم 

تعداد واحد

تلفیق نظریه های جامعه شناسی (جامعه شناسی نظری)

2

روشهای تحقیق پیشرفته

2

جامعه شناسی زنان

2

 

 

ترم سوم

تعداد واحد

کاربرد روشهای کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی

2

جامعه شناسی مذهب

2

جامعه شناسی انحرافات

2

آدرس کوتاه :