نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تبریک به دست اندر کاران نشریه بررسی های اقتصادی به مناسبت کسب درجه علمی - پژوهشی

تبریک به دست اندر کاران نشریه بررسی های اقتصادی به مناسبت کسب درجه علمی - پژوهشی


تبریک به دست اندر کاران نشریه بررسی های اقتصادی به مناسبت کسب درجه علمی - پژوهشی

کمیسیون بررسی نشریات علمی  کشور وزارت علوم وتحقیقات و فناوری به استناد حکم   2602/3  مورخ 5/4/87با اعطای اعتبار علمی - پژوهشی به نشریه فصلنامه بررسی های اقتصادی موافقت گردید.