نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت

تاریخ دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت


تاریخ دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت

تاریخ دفاع آقای حسین قزلباش با عنوان «ارزیابی تأثیر زیر ساخت های سازمانی زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین با تأکید بر نوآوری و گرایش به کارآفرینی (مورد مطالعه: پالایشگاه نفت آبادان)»  راهنما اول: دکتر بلقیس باورصاد، راهنما دوم: دکتر رحیم قاسمیه
داوران: دکتر مهدی نداف،دکتر فرج اله رحیمی تاریخ و روز دفاع : روز دوشنبه 4 / 04 / 1397 ساعت 10 تعیین گردید.