نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ دفاع از پایان نامه مهرماه 1396

تاریخ دفاع از پایان نامه مهرماه 1396


تاریخ دفاع از پایان نامه مهرماه 1396تاریخ دفاع از پایان نامه ارشد  مهرماه 1396دانشجویان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز   

عنوان پایان نامه

دانشجو

استاد راهنما

مشاور

گروه

تاریخ

زمان

مکان

تبیین کاربرد تئوری ساختار مدور ارزش در پیش­بینی نیات کار آفرینانه(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

زهرا جویدراوی

رحیمی

 

مدیریت

96/7/4

9

سالن سمینار

الگوی چند سطحی پیشایندها و پیامدهای دوسو توانی رفتاری کارکنان(مورد مطالعه: کارکنان شرکت­های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر)

محمد لطیفی

فرج الله رحیمی

نداف

مدیریت

96/7/4

10

سالن سمینار

تبیین الگوی چند سطحی عوامل تعیین کننده تاب آوری شغلی و موفقیت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت­های پتروشیمی مستقردر منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر)

احسان کیانی

فرج الله رحیمی

جیران محمدی

مدیریت

96/7/4

11

سالن سمینار

اثر تعرفه ترجیحی و متغیرهای کلان اقتصادی بر تجارت درون صنعتی ایران

سحر همتی

ابراهیم انواری

احمد صلاح منش

اقتصاد

96/7/12

9

سالن سمینار

بررسی تأثیر توسعه مالی و سیکل های تجاری برریسک اعتباری بانک در ایران

نیلوفر خدیوی

زراء نژاد- خداپناه

 

اقتصاد

96/7/12

10

سالن سمینار

تأثیر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در ایران

علی فریدن اصفهانی

آرمن افقه

 

اقتصاد

96/7/12

11:30

سالن سمینار

بررسی اثر سیاست پولی بر نرخ ارز در کشورهای منتخب عضو اوپک

مینا بوالی

زراء نژاد- خداپناه

 

اقتصاد

96/7/11

9

سالن سمینار

ارزش گذاری خدمات استفاده ای غیر مستقیم تالاب شادگان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مقایسه نتایج با تجربه انتخاب

کوثر باغنده

منتظرحجت- صلاح منش

 

اقتصاد

96/7/11

10

سالن سمینار

مقایسه دعوای اعتراض ثالث در دادرسی های مدنی و کیفری

زهرا مولوی

عطاشنه

آقایی

حقوق

96/7/11

13

سالن سمینار

آیین اقامه دعوا در حقوق ایران و آمریکا

مجتبی سلیمانی سیاهکار

احمدی

پژمان محمدی

حقوق

96/7/11

14

سالن سمینار

احکام و آثار دستور قضایی در دادرسی های مدنی

امیر هاشمی

احمدی

پژمان محمدی

حقوق

96/7/12

9

کلاس 209

احکام و آثار تغییر دعوا در دادرسی مدنی ایران

علیرضا انواریان زاده

احمدی

پژمان محمدی

حقوق

96/7/12

10

کلاس 209

جایگاه حقوقی شرکت های دانش بنیان در ایران

عاطفه رفیعی بلداجی

ملائکه پور

احمدی

حقوق

96/7/12

11

کلاس 209