نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد شهریور 1397

تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد شهریور 1397


تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد شهریور 1397

بسمه تعالی

3- تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد به شرح ذیل تصویب شد.

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

عنوان

راهنما

داوران

تاریخ دفاع

سیما مهدی پور

9411011

اثر فساد مالی و آزادی اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه

1-دکتر سیدعزیز آرمن

2-دکترعبدالمجید آهنگری

دکتر احمد صلاح منش

دکتر مسعود خداپناه

سه شنبه

27/6/97

ساعت 10 صبح

 

4-  تاریخ پیش دفاع جدید دانشجویان دکتری به شرح ذیل می باشد.

نام و

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

عنوان

راهنما

داوران

تاریخ پیش دفاع

طاهره خباری کوتشیخ

9255560102

بررسی اثرات گرد و خاک بر تولید محصولات منتخب کشاورزی در استان خوزستان

1-دکتر احمد

صلاح منش

2-دکترحسن فرازمند

دکتر یعقوب اندایش دکتر مسعود خداپناه دکتر منصور زراء نژاد

24/6/97

ساعت 9 صبح

احمد دهقانی احمدآباد

9465203

تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران: رویکرد پویایی سیستم

1-دکتر احمد

صلاح منش

2-دکتر عبدالمجید آهنگری

دکتر سید عزیز آرمن دکتر منصور زراء­نژاد دکتر سیدامین­منصوری

24/6/97

ساعت 11:30

امید حاجتی

(پژوهش محور)

9596401

برآورد ظرفیت مالیاتی و شناسایی عوامل موثر بر شکاف درآمدهای مالیاتی قابل وصول و میزان تحقق آن ها (مطالعه موردی: استان خوزستان)

1-دکتر حسن فرازمند

2-دکتر سید مرتضی افقه

دکتر ابراهیم انواری

دکتر عبدالمجید آهنگری

دکتر امیرحسین منتظرحجت

26/6/97

ساعت 9 صبح

هانیه اسکندری

9465201

تاثیر نا اطمینانی در بازارهای مالی بر متغیرهای واقعی کلان با تاکید بر مدل نسل های همپوشان

(رویکرد DSGE )

1-دکتر عبدالمجید آهنگری

2-دکتر سید عزیز آرمن

دکتر حسن فرازمند

دکتر ابراهیم انواری

دکتر احمد صلاح منش

26/6/97

ساعت 11 صبح

سیما تمنایی فر

9396203

بررسی و تحلیل اثرات سر ریز عوامل موثر بر نابرابری دستمزد در استانهای کشور (با رویکرد اقتصاد سنجی فضایی)

1-دکتر سیدعزیز آرمن

2-دکتر عبدالمجید آهنگری

دکتر امیرحسین منتظرحجت

دکتر سیدمرتضی افقه

دکتر مسعود خداپناه

2/7/97

ساعت 9 صبح

صلاح ابراهیمی

925556104

بررسی عوامل اقتصادی و جغرافیایی موثر بر شهرنشینی در ایران (رویکرد اقتصادی سنجی فضایی)

1- دکتر مسعود خداپناه

2-دکتر منصور زراء نژاد

دکتر امیر حسین

منتظر حجت

دکتر سید امین منصوری

دکتر عبدالمجید آهنگری

2/7/97

ساعت 11 صبح

سیمین اکبری دهباغی

9396201

مدل سازی جهانی اقتصاد ایران و بررسی اثر سیاست های پولی داخلی و خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران

1- دکتر سیدعزیز آرمن

2-دکترعبدالمجید آهنگری

دکتر منصور زراء نژاد

دکتر امیرحسین منتظرحجت

دکتر حسن فرازمند

3/7/97

ساعت 11:30 صبح