نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجویان گروه دی و بهمن ماه 95

تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجویان گروه دی و بهمن ماه 95


تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجویان گروه دی و بهمن ماه 95

اعلام تاریخ دفاع پایان نامه­های دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت

1- تاریخ دفاع آقای احمد حیدری با شماره دانشجویی9312308 با عنوان"شناسایی مدل پایداری کسب و کار در صنایع نیشکر خوزستان "
با راهنمایی: دکتر علی مهرابی و استاد مشاور: دکتر فرج اله رحیمی

تاریخ دفاع روز دوشنبه  27/10/95 و ساعت 10 تعیین­گردید.

2-   تاریخ دفاع خانم سوسن کمائی بهمئی با شماره دانشجویی9313511 با عنوان"شناسایی معیارهای ارزیابی تأمین کنندگان با دو رویکرد ترکیبی  مسئولیت اجتماعی شرکتی و مدیریت زنجیره تأمین پایدار (مطالعه موردی: شرکت ملی حفاری ایران) "
با راهنمایی: آقای دکتر علی مهرابی و استاد مشاور: آقای دکترعبدالهادی درزیان عزیزی

تاریخ دفاع روز دوشنبه  27/10/95 و ساعت 11 تعیین­گردید.


3-  تاریخ دفاع خانم الناز لرکی با شماره دانشجویی9313504 با عنوان"بررسی رابطه عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی برنامه­ریزی منابع سازمان با قابلیت­ها و عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: شرکت فولاد اکسین خوزستان)"

راهنمای اول: آقای دکتر علی مهرابی، راهنمای دوم: خانم دکتر  بلقیس باورصاد و استاد مشاور: آقای عبدالحسین نیسی

تاریخ و ساعت دفاع روزدوشنبه 27/10/95 ساعت12تعیین­ گردید.

 

4-   تعیین تاریخ دفاع آقای سجاد علیمرادی با شماره دانشجویی9345109 باعنوان"تجزیه و تحلیل موانع اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنایع بسته بندی مواد غذایی شهراهواز"با راهنمایی: آقای دکتر علی مهرابی و استاد مشاور: آقای دکتر مهدی نداف به شرح ذیل مـوافقت شد: داور اول: خانم دکتر بلقیس باورصاد، داور دوم: آقای دکتر رحیم قاسمیه تاریخ 27/10/95 و ساعت دفاع روز دوشنبه ساعت13تعیین­گردید.

 

5-  تاریخ دفاع شهناز نخیلی کوتی با شماره دانشجویی 9312316 باعنوان«بررسی عوامل مؤثر بر بروز رفتار غیرکارکردی مشتری (مورد مطالعه: مشتریان نمایندگی های خدمات پس از فروش شرکت های خودرو سازی در شهر اهواز)»

با راهنمایی: آقای دکتر مهدی نداف و استاد مشاور: آقای دکتر ادریس محمودی،

تاریخ و ساعت دفاع روز دوشنبه 4/11/95ساعت10تعیین­گردید.

 

6-      تاریخ دفاع آقای جهانگیر سالاروند با شماره دانشجویی 9345106 باعنوان «بررسی نقش یانجی اشتیاق شغلی در رابطه بین تبادل اجتماعی سازمان با رفتار کاری نوآورانه (مطالعه موردی: شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران)»

با راهنمایی دکتر مهدی نداف و استاد مشاور: دکتر علی مهرابی

تاریخ و ساعت دفاع روز دوشنبه 4/11/95ساعت11 تعیین­گردید.

7- تاریخ دفاع خانم شیوا­ اله دینی با شماره دانشجویی9312305 باعنوان"بررسی پیشایندها و پیامد­های کیفیت رابطه کارمند- مشتری در خدمات بانکی و اعتباری (مورد مطالعه مشتریان بانک­های تجاری برتر در کلان شهر اهواز)"

با راهنمایی: آقای دکتر مهدی نداف و استاد مشاور: آقای دکترعبدالهادی درزیان عزیزی،

، تاریخ و ساعت دفاع روز دوشنبه 4/11/95ساعت12تعیین­گردید.

8- تاریخ دفاع
خانم خدیجه مگاطیف با شماره دانشجویی9313513 باعنوان"بررسی روابط بین فرآیندهای زنجیره تأمین و عملکرد شرکت های بالای 50 نفر شاغل (مورد مطالعه: شرکت های فعال در استان  خوزستان)"

با راهنمایی: خانم دکتر بلقیس باورصاد و استاد مشاور: آقای دکتر فرج اله رحیمی،

تاریخ و ساعت دفاع روز یکشنبه 3/11/95 ساعت10تعیین­گردید.