نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم 89

تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم 89


تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم 89

انتخاب واحد الکترونیکی دانشجویان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی http//Economics.scu.ac.ir ورودی ما قبل سال 86 12 دی ماه ورودی سال 87 13 دی ماه ورودی سال 88 14 دی ماه ورودی سال 87 15 دی ماه ر رررر ر ر ر ر