نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

تاریخچه دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


تاریخچه دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز
سال تاسیس و شروع به کار دانشکده: 1353  تعداد دانشجویان پذیرفته شده در سال اول تاسیس: 40  رشته های سال اول تاسیس: علوم اقتصادی-گرایش بازرگانی     

باتوجه به اهمیت بازرگانی وموقعیت خاص استان خوزستان به جهت وجود منابع طبیعی،صنایع وبنادرمهم خرمشهرو امام خمینی لزوم تاًسیس دانشکده ای تحت عنوان اقتصاد وعلوم اجتماعی ازدیربازموردتوجه بوده است که درسال1353باپذیرش دانشجودررشته های اقتصاد وحسابداری وعلوم اداری این هدف عملی شد.درحال حاضرساختمان این دانشکده درمجاورت دانشکده های الهیات وعلوم تربیتی درشهردانشگاهی واقع می باشد وگروه های مختلف علوم اقتصادی، علوم اجتماعی،مدیریت،حقوق وحسابداری درحال فعالیت تحقیقاتی وآموزشی درسه مقطع کارشناسی ,کارشناسی ارشد و دکتری (علوم اقتصادی و حسابداری)می باشند .

 تعداد هیئت علمی52 نفر و ازبین اعضای هیئت علمی این دانشکده 4نفراستاد10نفردانشیار و 23 نفراستادیارومابقی5 مربی می باشند.دراین دانشکده برای بعضی ازرشته ها دوره های روزانه وشبانه وجوددارد