نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیمه حوادث دانشجویی

بیمه حوادث دانشجویی


بیمه حوادث دانشجویی

با توجه به قرارداد منعقده با شرکت بیمه رازی به اطلاع  می رساند که دانشجویان فعال دانشگاه در سال تحصیلی 96-95 تحت پوشش بیمه حوادث جمعی می باشند لذا مقتضی است دانشجویان حادثه دیده جهت استفاده از بیمه یاد شده به معاونت دانشجویی، اداه رفاه  دانشجویی مراجعه نمانند.


اداره رفاه دانشگاه
https://goo.gl/4WkK58