برگزیده دانشجویی در فراخوان بنیاد نخبگان

برگزیده دانشجویی در فراخوان بنیاد نخبگان


برگزیده دانشجویی در فراخوان بنیاد نخبگان

گروه علوم سیاسی

دانشجوی آقای  محمد امین نگهبان

 

برگزیده شده جنابعالی در فراخوان جایزه بنیائ نخبگان که بی شک در نتیجه تلاش و کوشش مستمر و هدفمند شما، حاصل شده است شایسته قدردانی و موجب امیدوارشدنسایر دانشجویان می گردد.

بدین وسیله ضمن آرزوی ادامه موفقیت های شما، مراتب سپاس خود را جناب عالی و اعضاء محترم هیات علمی گروه علوم سیاسی ، اعلام می دارم.

 

سید عزیز آرمن

رئیس دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی


 


 

 
آدرس کوتاه :