نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری شورای عمومی دانشکده

برگزاری شورای عمومی دانشکده


برگزاری شورای عمومی دانشکده

قابل توجه اعضای محترم  هیأت علمی دانشکده اقتصاد

جلسه شورای عمومی در تاریخ 96/02/25 ، ساعت 10 ، سالن اجتماعات دانشکده اقتصاد برگز ار می گردد

ضمنا ساعت 13  جهت صرف نهار در رستوران نارنجستان از همکاران پذیرایی می شود

??????????