نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه زمان بدنی طرح پایش سلامت ساختار قامتی دانشجویان ورودی نیمسال اول و دوم سال 95

برنامه زمان بدنی طرح پایش سلامت ساختار قامتی دانشجویان ورودی نیمسال اول و دوم سال 95


برنامه زمان بدنی طرح پایش سلامت ساختار قامتی دانشجویان ورودی نیمسال اول و دوم سال 95


برنامه زمان بدنی طرح پایش سلامت ساختار قامتی دانشجویان ورودی نیمسال اول و دوم سال 95

مکان

ساعت مراجعه

روزهای انجام تست

تعداد دانشجویان

نام دانشکده

مرکز پایش جنب خوابگاه خواهران

16 الی 20

18/7/96

19-20/7/96

مرد 14 نفر

زن 19 نفر

دامپزشکی

مرکز پایش جنب خوابگاه خواهران

16 الی 20

23/7/96

24-22/7/96

مرد 12 نفر

زن15نفر

علوم ورزشی

مرکز پایش جنب خوابگاه خواهران

16 الی 20

27-25/7/96

29-24/7/96

مرد 26 نفر

زن 20 نفر

علوم آب

مرکز پایش جنب خوابگاه خواهران

15 الی 20

30/7/96

29-28/7/96

مرد 23 نفر

زن 29 نفر

علوم ریاضی

مرکز پایش جنب خوابگاه خواهران

15 الی 20

2/8/96

3-1/8/96

مرد 26 نفر

زن 30 نفر

علوم زمین

مرکز پایش جنب خوابگاه خواهران

15 الی 20

6-4/8/96

5-4-3/8/96

مرد 30 نفر

زن 44 نفر

الهیات

مرکز پایش جنب خوابگاه خواهران

15 الی 20

10-9-7/8/96

8-6/8/96

مرد 35  نفر

زن 58 نفر

ادبیات

مرکز پایش جنب خوابگاه خواهران

15 الی 20

15-14-13/8/96

19/18-16/8/96

مرد 37 نفر

زن 61 نفر

علوم تربیتی

مرکز پایش جنب خوابگاه خواهران

15 الی 20

22-21-20/8/96

29/8/96 الی 23/8/96

مرد 52 نفر

زن 72 نفر

کشاورزی

مرکز پایش جنب خوابگاه خواهران

15 الی 20

2-1/9/96

9/9/96 الی 4/9/96

مرد 39 نفر

زن 82 نفر

علوم

مرکز پایش جنب خوابگاه خواهران

15 الی 20

15/9/96 الی 11/9/96

22/9/96 الی 18/9/96

مرد 90 نفر

زن 56 نفر

مهندسی

مرکز پایش جنب خوابگاه خواهران

15 الی 20

29/9/96 الی 25/9/96

6/10/96 الی 2/10/96

مرد 72 نفر

زن 84 نفر

اقتصاد

دانشکده هنر شوشتر

9 الی 18

28/7/96

مرد 15 نفر

زن 35 نفر

هنر شوشتر