نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه درسی نیم سال دوم 98-97

برنامه درسی نیم سال دوم 98-97


برنامه درسی نیم سال دوم 98-97

 

برنامه درسی نیم سال دوم 98-97   دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

برای دانلود کردن برنامه، گروه آموزشی را انتخاب نمایید

 گروه آموزشی اقتصاد

گروه آموزشی حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

گروه آموزشی حقوق

گروه آموزشی علوم اجتماعی

گروه آموزشی علوم سیاسی

 تاریخ اتتخاب واحد برای نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷ به شرح زیر می باشد:

روز دوشنبه            ۹۷/۱۱/۱                 ورودی های ۹۵ و ماقبل

روز سه شنبه         ۹۷/۱۱/۲                  ورودی های ۹۶

روز چهارشنبه         ۹۷/۱۱/۳                  ورودی های ۹۷

دانشجویان نوورود نیمه دوم در تاریخ  ششم بهمن ماه مراجعه نمایند .