نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه انتخاب واحد نیمسال اول 97-96

برنامه انتخاب واحد نیمسال اول 97-96


برنامه انتخاب واحد نیمسال اول 97-96


??شروع انتخاب واحد دانشجویان نیمسال اول  97-96

◀️دوشنبه 96/03/08 ورودی های 93
◀️سه شنبه 96/03/09 ورودی های 94
◀️چهارشنبه 96/03/10 ورودی های 95