نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی های حسابداری

بررسی های حسابداری


 

 

 مجله بررسی‌های حسابداری

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر مسئول: دکتر سیدعلی واعظ

سردبیر: دکتر ولی خدادادی       

اعضاء هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر احمد احمدپور، استاد دانشگاه مازندران

دکتر حسین اعتمادی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس دکتر جعفر باباجانی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی دکتر امید پورحیدری، دانشیار دانشگاه باهنر کرمان دکتر علی ثقفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی دکتر رضوان حجازی، استاد دانشگاه الزهرا دکتر ولی خدادادی، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر شکرالله خواجوی، دانشیار دانشگاه شیراز دکتر محسن دستگیر، استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر محمد رمضان‌احمدی، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر محمد عرب‌مازاریزدی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی دکتر ویدا مجتهدزاده، استاد دانشگاه الزهرا دکتر ساسان مهرانی، دانشیار دانشگاه تهران دکتر محمد نمازی، استاد دانشگاه شیراز دکتر سیدعلی واعظ، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر سیدعباس هاشمی، دانشیار دانشگاه اصفهان

مدیر داخلی: سعید حاجی‌زاده

کارشناس و صفحه‌آرا: الهام فرهادی‌راد   تلفن تماس 4500

ویراستار خلاصه لاتین مقالات: دکتر علیرضا جلیلی‌فر