نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی دست آوردهای شرکت در 29 کنفرانسEAIE کنسرسیوم بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌های ایران

بررسی دست آوردهای شرکت در 29 کنفرانسEAIE کنسرسیوم بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌های ایران


بررسی دست آوردهای شرکت در 29 کنفرانسEAIE کنسرسیوم بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌های ایران


نظر به این که دانشگاه شهید چمران اهواز عضو کنسرسیوم بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌های ایران می‌باشد، و براساس فعالیت‌ 4.4 از بسته کاری شماره 4 این کنسرسیوم تحت عنوان (Networking & Sustainability )، جهت شبکه‌سازی و آگاهی از آخرین ابتکارها در حوزه بین‌المللی‌سازی، معاونت پژوهشی دانشگاه به عنوان نماینده دانشگاه جهت شرکت در بیست و نهمین کنفرانس EAIE  به سویل اسپانیا اعزام گردیده است، لذا خواهشمند است جهت آگاهی از دست آوردهای این سفر و تبادل نظر پیرامون مسائل مرتبط با بین‌المللی‌سازی در جلسه روز  سه شنبه مورخ 9/8/96 در ساعت 12:15 در سالن ریاست دانشگاه حضور به هم رسانید. ضمنا دستور فرمایید اطلاع رسانی به نحو مقتضی به همه‌ی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی صورت پذیرد.

عنوان

ساعت

سخنران

خیرمقدم

12:20-12:15

دکتر حاجی دولو

معرفی پروژه بین‌المللی سازی

12:40-12:20

دکتر لویمی مطلق

ارائه گزارشی از کنفرانس EAIE

13:10-12:40

دکتر حاجی دولو

آشنایی با مفاهیم اصلی در بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌ها

13:30-13:10

دکتر حاجی دولو

پرسش و پاسخ

14:00-13:30

-