نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین کنفرانس ملی چالش های قانون مدنی ایران و مسائل نوپدید

اولین کنفرانس ملی چالش های قانون مدنی ایران و مسائل نوپدید


اولین کنفرانس ملی چالش های قانون مدنی ایران و مسائل نوپدید

 

 

محورهای کنفرانس

  • تحلیل اقتصادی از مفاهیم قانون مدنی
  • نظام خانواده قانون محور و اخلاق محور
  • مبنا شناسی مسئولیت مدنی
  • تعارض مفاهیم قانون مدنی با سایر قوانین و مقررات
  • جایگاه اصول کلی حقوقی در قراردادها
  • خلأهای قانون مدنی در جبران خسارت
  • موضوعات پیش قراردادی در قانون مدنی
  • نهادها و مفاهیم متروک و مبهم در قانون مدنی
  • وضعیت حقوقی افراد بی تابعیت، دو تابعیت و بیگانگان غیرقانونی در قانون مدنی

 

http://civilcode.azaruniv.ac.ir/