نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه هم اندیشی بانوان دانشکده

اولین جلسه هم اندیشی بانوان دانشکده


اولین جلسه هم اندیشی بانوان دانشکده

اولین جلسه هم اندیشی بانوان دانشکده با دکتر شاهی مشاور رئیس دانشگاه در اموربانوان به همراه ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر آرمن و  همچنین  جناب آقای دکتر صلاح  منش معاونت آموزشی و بانوان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی در سالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید.