نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن حقوق اقتصادی ایران برگزار می کند

انجمن حقوق اقتصادی ایران برگزار می کند


انجمن حقوق اقتصادی ایران برگزار می کند

همایش ملی تحلیل قوانین برنامه پنج ساله از منظر حقوق اقتصادی
مهلت ارسال چکیده : 20 فروردین
مهلت ارسال اصل مقاله: 30 فروردین
تاریخ برگزاری همایش 21/2/ 95
ایمیل ارسال مقالات:  gaavanin.barname@gmail.com