نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب معاون پژوهشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

انتصاب معاون پژوهشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


انتصاب معاون پژوهشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

جناب آقای دکتر کریم رضا دوست به عنوان معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی منصوب گردید.