نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دردانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

انتصاب دردانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


انتصاب دردانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

 دکتر  عبدالرضا نواح  مدیر گروه علوم اجتماعی شد

دکتر فرشاد رومی  مدیر گروه علوم سیاسی  شد