نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب واحد و شرکت در امتحان پایان ترم

انتخاب واحد و شرکت در امتحان پایان ترم


انتخاب واحد و شرکت در امتحان پایان ترم

از دانشجویان عزیز درخواست می شود جهت انجام ارزشیابی اعضای هیات علمی و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم از تاریخ 16/02/96 تا 8/03/96 به سیستم ارزشیابی دانشگاه مراجعه نمایند. تا برای انتخاب واحد دانشجو و شرکت در امتحانات پایان ترم با مشکلی مواجه نشوند.