نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب واحد نیمسال اول 96-95

انتخاب واحد نیمسال اول 96-95


انتخاب واحد نیمسال اول 96-95

 جدول انتخاب واحد نیمسال اول 96-95 بر اساس  ورودی های دانشجویان به شرح زیر می باشد