نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب شایسته دکترحسین آقایی جنت مکان به عنوان عضو اصلی هیات مدیره مجمع خیرین دانشگاه شهید چمران اهواز

انتخاب شایسته دکترحسین آقایی جنت مکان به عنوان عضو اصلی هیات مدیره مجمع خیرین دانشگاه شهید چمران اهواز


انتخاب شایسته دکترحسین آقایی جنت مکان به عنوان عضو اصلی هیات مدیره مجمع خیرین دانشگاه شهید چمران اهواز

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر حسین آقایی جنت مکان عضو هیات علمی گروه حقوق به عنوان عضو اصلی هیات مدیره مجمع خیرین دانشگاه شهید چمران اهواز