نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام تاریخ انتخاب واحد الکترونیکی نیمسال دوم 89

اعلام تاریخ انتخاب واحد الکترونیکی نیمسال دوم 89


اعلام تاریخ انتخاب واحد الکترونیکی نیمسال دوم 89

انتخاب واحد الکترونیکی دانشجویان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

http//Economics.scu.ac.ir

 

ورودی ما قبل سال 86             12 دی ماه

ورودی سال 87                      13 دی ماه

ورودی سال 88                      14 دی ماه

ورودی سال 87                      15 دی ماه