نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء محترم هیأت علمی تسویه حساب مرحله اول اعتبار ویژه پژوهشی

اعضاء محترم هیأت علمی تسویه حساب مرحله اول اعتبار ویژه پژوهشی


اعضاء محترم هیأت علمی تسویه حساب مرحله اول اعتبار ویژه پژوهشی

          اعضاء محترم هیأت علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز 
نسبت به ارسال مدارک مربوط به تسویه حساب مرحله اول اعتبار ویژه پژوهشی (هزینه های پایان نامه های دانشجویان) تا مورخه 30/09/1396 اقدام نمایند. فرم ممربوط به تسویه حساب و صورت وضعیت در سایت دانشگاه/ معاونت پژوهش و فناوری/ مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در دسترس می باشد.