نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تغییر ساعت درسی یک کلاس در برنامه ارشد مدیریت نیم سال دوم 97-96

اطلاعیه تغییر ساعت درسی یک کلاس در برنامه ارشد مدیریت نیم سال دوم 97-96


اطلاعیه تغییر ساعت درسی یک کلاس در برنامه ارشد مدیریت نیم سال دوم 97-96


اطلاعیه آموزشی گروه مدیریت - ارشد 
ساعت درس رفتار مصرف کننده  - کد 123308  - دکتر نداف  - یکشنبه  ساعت 10-8  به  (همان روز) یکشنبه ، ساعت 20-18 تغییر یافت.