نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطـلاعـیه حذف پزشکی

اطـلاعـیه حذف پزشکی


اطـلاعـیه حذف پزشکی

دانشجویانی که در زمان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول 95-94 به هر دلیل نتوانستند در امتحانات خود شرکت کنند (حذف پزشکی ) تا تاریخ 27/10/94 فرصت دارند تا مدارک و مستندات خود را در این خصوص به آموزش دانشکده تحویل دهند. قابل ذکر است آموزش به تقاضاهایی که بعد از این تاریخ ارائه می گردد ترتیب اثر نخواهد داد.