نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استخدام و تبدیل وضعیت پیمانی - رسمی هیات علمی و کارکنان

استخدام و تبدیل وضعیت پیمانی - رسمی هیات علمی و کارکنان


استخدام و تبدیل وضعیت پیمانی - رسمی هیات علمی و کارکنان

استخدام دو عضو هیات علمی گروه آموزشی حقوق و اقتصاد دانشکده
خانم دکتر آسیه مهدی پور  عضو پیمانی گروه حقوق   استادیار
آقای دکتر امین منصوری عضو پیمانی گروه اقتصاد      استادیار

تبدیل وضعیت کارکنان دانشکده
تبدیل وضعیت مهندس عیسی جعفری از پیمانی به رسمی