نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی قبولشدگان آزمون کتبی دوره های دکتری رشته های علوم اقتصادی و حسابداری - سال تحصیلی 89-1388

اسامی قبولشدگان آزمون کتبی دوره های دکتری رشته های علوم اقتصادی و حسابداری - سال تحصیلی 89-1388


اسامی قبولشدگان آزمون کتبی دوره های دکتری رشته های علوم اقتصادی و حسابداری - سال تحصیلی 89-1388

حسابداری   

علوم اقتصادی 

هاشم  علی صوفی

            فاطمه حسین پور

 نورالله  صالحی اسفیچی