نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقاء مرتبه علمی

ارتقاء مرتبه علمی


ارتقاء مرتبه علمی

همکار گرامی جناب آقای دکتر سیدمرتضی افقه

ارتقاء شایسته مرتبه علمی از استادیاری به دانشیاریرا ببه شم اتبریک عرض می نمایئ. موفقیت روزافزون شما را از درگاه ایزدمنان خواستاریم.

 

 

از طرف ریاست اعضاء هیات علمی و کارکنان
دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز