نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با ما کتابخانه

ارتباط با ما کتابخانه


ارتباط با ما 
تلفن داخلی : 4407

آدرس پستی: اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - کتابخانه دانشکده

تماس با ما

تلفن : 19- 06133330010   داخلی :4407

ایمیل : javadizadeh.p@scu.ac.ir

آدرس : اهواز دانشگاه شهید چمران دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ، واحد کتابخانه

کد پستی: 6135743337

صندوق پستی: 156/6135