نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با رئیس

ارتباط با رئیس


 
شماره تماس ریاست دانشکده :  33226530 061
 دورنگار :  3322533
تلفن داخلی: 4401-4402-4400
شماره های تلفن های دانشگاه: 609-06133226600
 
دبیرخانه  دانشکده  :  06133226534
معاون پژوهشی دانشکده: 06133226539
داخلی: 4403
معاون آموزشی دانشکده : ۳۳۲۲۶۵۳1 ۰۶۱
داخلی 4416
تلفن داخلی گروه های آموزشی کارشناسی:  4411-4412-4413
آموزش تحصیلات تکمیلی
رشته اقتصاد و علوم اجتماعی : خانم طالقانی 44414
رشته مدیریت و حسابداری :    خانم صمدی 4414
امور پایان نامه تحصیلات تکمیلی : خانم اسدی 4491
دفتر گروه های آموزشی:
گروه اقتصاد: 4470،گروه حسابداری 4450،گروه مدیریت 4430، گروه علوم اجتماعی : 4460
 
مسئول واحد فناوری اطلاعات دانشکده : مهندس عیسی جعفری
تماس داخلی :4409

ایمیل :jafari.e@scu.ac.ir    

 شبکه اجتماعی :