نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اتصال به اینترنت دانشجویان نو ورود

اتصال به اینترنت دانشجویان نو ورود


اتصال به اینترنت دانشجویان نو ورود

قایل  توجه دانشجویان نو ورود  سال 1397 اکانت استفاده از اینترنت در دانشگاه و خوابگاه فعال شد.

دانشجویان محترم می توانند  از برنامه  VPN روی دستگاهها کامپیوتر دانشکده برای ورود  استفاده نمایند 

نحوه استفاده    نام کاربرد: شماره دانشجویی  و کلمه عبور:    کدملی شما می باشد