نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ابلاغ ریاست کمیسیون تخصصی دکتر منصور زراء نژاد و دیگر اعضاء کمیسیون ها

ابلاغ ریاست کمیسیون تخصصی دکتر منصور زراء نژاد و دیگر اعضاء کمیسیون ها


ابلاغ ریاست کمیسیون تخصصی دکتر منصور زراء نژاد و دیگر اعضاء کمیسیون ها

 

برادر گرامی جناب آقای دکتر منصور زراء نژاد

استاد محترم دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

ابلاغ ریاست کمیسیون تخصصی دکتر منصور زراءنژاد

 

با سلام و احترام

در اجرای بند «1» ماده «8» دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن  موضوع ابلاغیه شماره 142736/ و مورخ 6/7/1395 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه اولین جلسه از هیجدهمین دوره هیأت ممیزه دانشگاه مورخ 04/10/1397، تا تاریخ 21/09/1399 بعنوان رئیس کمیسیون تخصصی اقتصاد هیأت ممیزه منصوب می شوید. ضمناً پرونده های متقاضیان تبدیل وضعیت و ارتقا مرتبه رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری، حقوق و رشته های مرتبط مربوط به دانشگاه های علوم وفنون دریایی خرمشهر، دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول و دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان در آن کمیسیون قابل بررسی می باشد.امید است با همکاری دیگر اعضاء محترم کمیسیون آقایان دکترعزیز آرمن، دکتر رحیم قاسمیه و دکتر حسین آقایی جنت مکان در انجام وظایف و امور محوله با عنایت به مفاد ماده «9» دستورالعمل فوق الاشاره موفق و مؤید باشید.

 

برادر گرامی جناب آقای دکتر  سید عزیز آرمن

استاد محترم دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

ابلاغ عضویت کمیسیون تخصصی  اقتصاد  هیأت ممیزه دکتر سید عزیز آرمن

باسلام و احترام

در اجرای بند «2» ماده «8» دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن  موضوع ابلاغیه شماره 142736/ و مورخ 6/7/1395 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه اولین جلسه از هیجدهمین دوره هیأت ممیزه دانشگاه مورخ 04/10/1397،  تا تاریخ 21/09/1399 به عضویت کمیسیون تخصصی اقتصاد هیأت ممیزه منصوب می شوید. ضمناً پرونده های متقاضیان تبدیل وضعیت و ارتقا مرتبه رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری، حقوق و رشته های مرتبط مربوط به دانشگاه های علوم وفنون دریایی خرمشهر، دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول و دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان در آن کمیسیون قابل بررسی می باشد. امید است ضمن همکاری با ریاست محترم کمیسیون آقای دکتر منصور زراء نژاد در انجام وظایف و امور محوله با عنایت به مفاد ماده «9» دستورالعمل فوق الاشاره موفق و مؤید باشید.

 

برادر گرامی جناب آقای دکتر عبدالرضا نواح

ابلاغ عضویت در کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی هیات ممیزه

باسلام و احترامدر اجرای بند «2» ماده «8» دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن  موضوع ابلاغیه شماره 142736/ و مورخ 6/7/1395 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه اولین جلسه از هیجدهمین دوره هیأت ممیزه دانشگاه مورخ 04/10/1397،  تا تاریخ 21/09/1399 به عضویت کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی هیأت ممیزه منصوب می شوید. ضمناً پرونده های متقاضیان تبدیل وضعیت و ارتقا مرتبه رشته های جغرافیای شهری، تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، رشته های علوم سیاسی و جامعه شناسی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی و  رشته های مرتبط مربوط به دانشگاه های علوم وفنون دریایی خرمشهر، دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول و دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان در آن کمیسیون قابل بررسی می باشد. امید است ضمن همکاری با ریاست محترم کمیسیون آقای دکتر سعید ملکی در انجام وظایف و امور محوله با عنایت به مفاد ماده «9» دستورالعمل فوق الاشاره موفق و مؤید باشید.

 

برادر گرامی جناب آقای دکتر علی حسین حسین زاده

ابلاغ عضویت در کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی هیات ممیزه

باسلام واحترام

در اجرای بند «2» ماده «8» دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن  موضوع ابلاغیه شماره 142736/ و مورخ 6/7/1395 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه اولین جلسه از هیجدهمین دوره هیأت ممیزه دانشگاه مورخ 04/10/1397،  تا تاریخ 21/09/1399 به عضویت کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی هیأت ممیزه منصوب می شوید. ضمناً پرونده های متقاضیان تبدیل وضعیت و ارتقا مرتبه رشته های جغرافیای شهری، تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، رشته های علوم سیاسی و جامعه شناسی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی و  رشته های مرتبط مربوط به دانشگاه های علوم وفنون دریایی خرمشهر، دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول و دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان در آن کمیسیون قابل بررسی می باشد. امید است ضمن همکاری با ریاست محترم کمیسیون آقای دکتر سعید ملکی در انجام وظایف و امور محوله با عنایت به مفاد ماده «9» دستورالعمل فوق الاشاره موفق و مؤید باشید.

 

برادر گرامی جناب آقای دکتر حسین آقایی جنت مکان

ابلاغ عضویت کمیسیون تخصصی  اقتصاد  هیات ممیزه

با سلام و احترام

در اجرای بند «2» ماده «8» دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن  موضوع ابلاغیه شماره 142736/ و مورخ 6/7/1395 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه اولین جلسه از هیجدهمین دوره هیأت ممیزه دانشگاه مورخ 04/10/1397،  تا تاریخ 21/09/1399 به عضویت کمیسیون تخصصی اقتصاد هیأت ممیزه منصوب می شوید. ضمناً پرونده های متقاضیان تبدیل وضعیت و ارتقا مرتبه رشته های اقتصاد، مدیریت، حسابداری، حقوق دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی و رشته های مرتبط مربوط به دانشگاه های علوم وفنون دریایی خرمشهر، دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول و دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان در آن کمیسیون قابل بررسی می باشد. امید است ضمن همکاری با ریاست محترم کمیسیون آقای دکتر منصور زراء نژاد در انجام وظایف و امور محوله با عنایت به مفاد ماده «9» دستورالعمل فوق الاشاره موفق و مؤید باشید.