نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

27306

27306


دو فصلنامه ‏ی دانش و پژوهش حقوقی 
نشریه تخصصی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی                                                

 

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر مسئول: دکتر حسین آقایی جنت مکان

سردبیر: دکتر پژمان محمدی

هیات تحریریه:

حسین آقایی جنت مکان                   استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

محمد علی اردبیلی                استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

عطاالله رحمانی                     استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

عبدالله شمس                       استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

محمود کاشانی                     استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

پژمان محمدی                      استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

نسرین مهرا                         استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

سید عبدالحسین نبوی             دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

علی حسین نجفی ابرند آبادی   استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

نورمحمد نوروزی                 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر داخلی : خدیجه اسفندیاری 

 ویراستار انگلیسی: دکتر عباس امامی

 ویراستار : دکتر  نور محمد نوروزی

 حروف نگاری و صفحه آرایی:خدیجه اسفندیاری

 طراح و گرافیست:      خدیجه اسفندیاری                                   

 ناشر: دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

شمارگان:

 قیمت:

پروانه انتشار: 28036/90 - 3/11/1390

انشانی و تلفکس: اهوازـ دانشگاه شهید چمران- دانشکده‏ ­اقتصاد و علوم اجتماعی- دفتر دو فصلنامه ‏ی دانش و پژوهش حقوقی

کدپستی: 6135743337، تلفکس: 06113337411

پست الکترونیکی: knowledgeoflaw@yahoo.com

آدرس الکترونیک:http://economics.scu.ac.ir