نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

26593

26593


آدرس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز : اهواز بلوار گلستان دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی   تلفن 

 33331216 -061    فکس 33337411  - 061


تلفن مخابرات دانشگاه جهت گرفتن تلفن داخلی 19 33330010  الی   - 061