نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

26061

26061

 


نام و نام خانوادگی :
 حسن فرازمند                     

محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز

عضو هیات علمی گروه اقتصاد

مرتبه علمی: دانشیار -پایه 26

آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

تلفن محل کار:  3337975-3331216-0611             

دورنگار: 06113337411

پست الکترونیکی:      hfrazmand@scu.ac.ir /   hfrazmad@yahoo.com          

الف- مدارک تحصیلی:

کارشناسی: اقتصاد نظری - دانشگاه تهران - 1367

 کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری با گرایش اقتصاد بین الملل- دانشگاه شهید بهشتی- 1370

 دکتری: اقتصاد نظری-گرایش اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد بین الملل-دانشگاه اصفهان- 1384

 

ب-فعالیت علمی-اجرائی و خدماتی:

- معاون آموزشی روزانه و شبانه دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، 1374تا 1376.

- رئیس دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، 1376تا 1379.

- عضو شورای آموزشی دانشگاه، 1374 تا 1376.

- عضو شورای دانشگاه، 1376 تا 1379.

- کمیته آموزشی و پژوهشی دانشکده، 1376 تا 1379.

- رئیس کمیتۀ تحصیلات تکمیلی دانشکده، 1376 تا 1379.

- عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، 1375 تا 1377.

- عضو شورای تحقیق سازمان بازرسی و نظارت قیمت استان خوزستان، 1374 تا 1376.

- عضو کمیتۀ مالی برنامه ریزی «برنامۀ سوم توسعه اقتصادی: اجتماعی و ... » استان خوزستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1378.

- عضو کمیتۀ علمی سمینار توسعه صادرات غیر نفتی استان خوزستان، اداره کل بازرگانی استان، 1377.

- عضو کمیتۀ علمی کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، جهاد دانشگاهی تهران، 1381.

- مدیر کل پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1380 تا 1382.

- عضو شورای علمی مجله مجلس و پژوهش، 1380-1383.

- مدیر دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1382.

- مشاور علمی معاونت پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1382 تا 1383.

- عضو کمیته تخصصی مرکز کارآفرینی دانشگاه شهید چمران، 1387 تا 1390.

- عضو شورای مرکز رشد و فناوری استان خوزستان، 1387 تا کنون.

- عضو شورای تخصصی مرکز کارآفرینی دانشگاه شهید چمران اهواز، 1385 تا 1390.

- عضو کمیته تخصصی تدوین برنامه پنجساله شهرداری اهواز،  1388.

- عضو هسته مطالعاتی اداره کل بازرگانی استان خوزستان، 1389 تا کنون.

-عضو کمیته علمی اجتماعی-اقتصادی سومین کنفرانس سراسری اصلاح و بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی، مرداد 1390.

- عضو انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اداری و  اقتصاد،  دانشگاه فردوسی مشهد، 1390 تا کنون.

-عضو هیئت تحریریه مجله مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، مهر ماه سال 1391 تا کنون.

- عضو کمیته علوم انسانی شورای کارگزاری پارک علم و فناوری استان خوزستان، 1391 تا کنون.

 

ج-مقاله علمی

- بررسی رابطۀ تمرکززدایی مالی و اندازۀ دولت در ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی، دانشگاه علامه طباطبائی شماره 26، 1385.

- Investigation the Quantitative Effect of Trade Liberation on Export Supply of Agriculture Sector Export of Fruit and Its Dried Production Iran.        فصلنامه بررسیهای اقتصادی ، شمارة 1، 1385

- بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر توزیع تصمیم گیری اقتصادی دولت در ایران، فصلنامه توسعۀ انسانی، شمارۀ 2، سال 1385.

- بررسی کشش های قیمتی انعطاف پذیر  واردات با استفاده از توابع تولید VES ، فصلنامه بررسیهای اقتصادی، شمارة 1، 1386.

- عوامل مؤثر بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، پژوهشکده امور اقتصادی، 1386.

- عوامل مؤثر بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره 6، سال 1386.

- تحلیل و بررسی خود اشتغالی در بودجه و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران (1388-1368)، فصلنامه توسعه انسانی، شماره سوم، سال 1387.

- بررسی عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی در استان لرستان، مجله پژوهشنامه مالیات، سازمان امور مالیاتی، سال شانزدهم، دوره جدید، شماره سوم، زمستان 1387.

- بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام  در بورس اوراق بهادار تهران، ‏‏‏‏‎‏‏مجله تحقیقات حسابداری، شماره 6، سال 1389.

- بررسی رابطه بین گواهی های ایزو و سودآوری شرکتها، مجله تحقیقات حسابداری، سال اول، شماره 2، سال 1388. 

- بررسی رابطه متغیرها کلان اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهشنامه علوم اقتصادی، شماره 2، سال 1389.

- بررسی رابطه بین هزینه تبلیغات و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 9، سال 1389 .

- کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران‏، مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، شماره 94، سال 1390.  

- بررسی تاثیر بلندمدت تکانه های پولی و مالی بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه مقداری، شماره 3، سال 1389.

- بررسی کارایی اصلاحات مالیاتی در ایران، پنجمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، بهمن 1390.

- برآورد شاخص قاچاق کالا به روش MIMIC ، مجموعه چکیده مقالات، دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، روزهای 9 و 10 خرداد، 1391.

- "The analysis of relationship between government spending and economic growth at the provincial level, with emphasis on Barrow Growth Model", In the Economic Jihad International Conference held at the International Center for Science, High Technology and Environmental Science, Kerman, Iran.7 & 8 March, 2012.

- "The relationship between inflation and inflation uncertainty", At the 1st International Conference on Econometrics, Methods and Applications, held at the Islamic Azad University of Sanandaj, Iran, on 25-27 August, 2012.

-بررسی روابط متقابل واردات و تولید ناخالص داخلی در ایران‏‏، همایش ملی جهاد اقتصادی با تاکید بر تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، دانشگاه مازندران،‏ دانشکده علوم اقتصادی و اداری،‏ آبان 1391.

-بررسی اثر تحریم اقتصادی بر تولید صنایع بزرگ ایران با استفاده از شاخص بهره وری جزیی عوامل تولید،‏همایش ملی آسیب ها و فرصت هاب تحریم اقتصادی،‏ دانشگاه آزاد اسلامی اراک، آبان 1391.‏

-بررسی رابطه بین متغیرهای پولی و بازده سهام بانکها در بورس اوراق بهادار تهران، اولین همایش ملی اقتصاد، دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، بهمن 1391.

- بررسی تاثیر گسترش شهرنشینی و مصرف انرژی بر آلودگی محیط زیست در ایران، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، اسفند 1391.

- بر آورد و ارزش گذاری کمی و هزینه های اجتماعی آلودگی هوا، مطالعه موردی شهر اصفهان، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایداردر بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، اسفند 1391.

-Testing for an environmental kuzents curve: The Generalize Method of Moment (The evidence of 100  countries), in the international conference on Enviromental crisis and The its solutions held at Kish is island, IRAN, Feb.13-14,2013.

-بررسی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور (1388-1382)، چهارمین همایش ملی-دانشجویی اقتصاد ایران، April, 22, 2013,University of Mazandaran, Bablosar, Iran

-بررسی نحوه رفتار سرمایه گذاران کوچک در بازار آتی سکه طلا در ایران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، موسسه آموزشی نور باران اندیشه، شهریور 1392.

-بررسی رابطه سرمایه انسانی و جمعیت با کیفیت در استانها کشور (1382-1388)، اولین همایش ملی اقتصاد، دانشگاه پیام نور استان آذربایجان بهمن 1391.

-بررسی پتانسیل تجاری محصولات کشاورزی بین ایران و کشورهای منتخب آمریکای لاتین: آرژانتین، برزیل، شیلی، اروگوئه و مکزیک، هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی، وزارت صنعت-معدن و تجارت، اردیبهشت 1392.

-بررسی اثر تحریم اقتصادی بر تولید بخش کشاورزی با استفاده از نرخ رشد بهره وری کل عوامل تولید، اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران، انجمن علمی اقتصاد کشاورزی (AEA )، مشهد، اردیبهشت ماه 1392.

-بررسی رابطه بین سرقت و توسعه اقتصادی در ایران، نخستین همایش ملی خانواده و امنیت، دانشگاه یزد، اردیبهشت ماه 1392.

-تحلیل و بررسی بهره وری عوامل تولید خرما در استان خوزستان، ماهنامه تحلیلی، علمی، فنی، کشاورزی و زیست محیطی سنبله، سال بیست و هشتم، دوره سوم، خرداد و تیر 1392.

-تحلیل ساختار اشتغال منطقه ای در بخش های عمده اقتصادی استان کردستان در طی دوره 1390-1380، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، موسسه آموزشی نور باران اندیشه، شهریور 1392.

- بررسی رابطه علیّت بین شاخص­های جرم در ایران، اولین همایش قتل و امنیت، دانشگاه شهید چمران اهواز، آبان 1392.

- بررسی رابطه کوتاه­مدت و بلندمدت میان قتل و جمعیت و شهرنشینی (شواهدی از کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی)، اولین همایش قتل و امنیت، دانشگاه شهید چمران اهواز، آبان 1392.

-بررسی رابطه بین شاخص فقر انسانی و اقتصاد سایه در کشورهای منتخب اسلام به روش GMM ، ششمین همایش افتصاد پنهان با رویکرد اقتصاد مقاومتی، شهریور 1392. 

-تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره 67، پاییز 1392.

-بررسی رابطه بین قیمت گاز طبیعی و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار: مطالعه موردی صنایع پتروشیمی ایران، دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک، هم اندیشان محیط زیست فردا، همدان، آذرماه 1392.

-بررسی اندازه و واکنش قاچاق کالا به انواع مالیات در ایران به روش MIMIC ، هفتمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1392.

-بررسی تأثیر مخارج آموزش و بهداشت خصوصی و دولتی بر رشد اقتصادی در ایران، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه  اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، 1392. در دست چاپ.

- بررسی اثر پول مشترک بر تجارت در کشورهای اسلامی با استفاده از تئوری OCA در قالب مدل جاذبه. مجله اقتصاد پولی-مالی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، در دست چاپ.

- A Co-Integration Approach to the Effect of Oil Income on Real Exchange Rate in Iranian Economy, Asian Economic and Financial Review (AESS), 2013. In the press

 

د- طرح و گزارش های علمی-پژوهشی:

- گزارش پژوهشی بررسی ساختار سازمانی و مسایل مالی و مدیریت شهرداری اهواز، شهرداری اهواز, 1375.

- طرح پژوهشی: بررسی توسعه صنعتی استان خوزستان, جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز، 1379.

- گزارش: قطب های علمی، اهداف، ساختارها و چالش ها سازمان دهی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1382.

- گزارش: ارزیابی عملکرد مجلس شورای اسلامی در دوره ششم، 1382 تا 1379، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1383.

- طرح پژوهشی: Central Academic Report,2000(5) ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1382.

- طرح پژوهشی: ظرفیت سازی نیروی انسانی (81-1379)، فرآیند تدوین و تنقیح قوانین در ایران (4)، سازمان عمران ملل متحدد (UNDP )، شماره 6815، 1383.

-گزارش: ارزیابی عملکرد سازمان پژوهشی های علمی  و صنعتی ایران طی دوره 1370 تا 1380، 1382  مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1383.

- طرح پژوهشی: تحلیل و بررسی مزیت نسبی بندر خرمشهر و منظقه آزاد تجاری-صنعتی اروند, سازمان بنادر و دریانوردی-خرمشهر، 1389.

- طرح پژوهشی: رابطه مالیات بر ارزش افزوده و تورم در استان خوزستان از دیدگاه کارشناسان‏؛ پارک علم و فناوری استان خوزستان، 1389.

- طرح پژوهشی: تحلیل و بررسی ظرفیت مالیاتی بالقوه در استان خوزستان، سازمان امور مالیاتی استان خوزستان، 1389.

-سمینار علمی با عنوان "برنامه ریزی مالی دولت و جایگاه شورای اسلامی شهر و روستا"، دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، 1385.

- سمینار علمی با عنوان "نگاهی به دولت رفاه و رویکرد انتخاب عمومی"، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،‏ 1385 .

- سمینار علمی با عنوان "بررسی روند تغییرات بودجه استانی و ملی در ایران"، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی,‏ 1386.

- سمینار علمی با عنوان "بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران"، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، 1387.

- سمینار تحلیل و بررسی بودجه سال 1389 کل کشور، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،‏  1389.

- طرح پژوهشی بررسی نقش شرکت های بازرگانی در اقتصاد خوزستان (تولید و اشتغال)، 1392، اداره کل صنعت-معدن و تجارت خوزستان، در حال اجرا.

- بررسی تعیین مزیت ها و موانع سرمایه گذاری در استان خوزستان، 1392، سازمان امور اقتصادی و دارایی خوزستان، در حال اجرا.

 

د: استاد راهنمای 25 پایان نامه و استاد مشاور 35 پایان نامه.

ه- سابقۀ تدریس: دانشگاه شهید چمران اهواز و سایر مؤسسات آموزش عالی استان خوزستان از سال 1371 تا کنون؛ دروس: اقتصاد خرد- اقتصاد بین الملل- اقتصاد مدیریت- بخش عمومی و بودجه.