نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

25804

25804


کارکنان آموزش دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعیردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

عکس

1

 ثریا طالقانی 

 کارشناس  امور آموزشی تحصیلات تکمیلی 

4414

 

2

خدیجه اسفندیاری

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی و پردیس دانشگاهی

4414

 

3

مرضیه فرزام نیا

کارشناس آموزش

4411

 

4

سیما بحرینی نژاد

مسئول امور مالی دانشجویان شبانه - اپراتور و بایگان آموزش

4412

 

5

پوران نوذری

مسئول رشته گروه حسابداری

4412

 

6

لیلا مزاری

مسئول رشته گروه مدیریت 

4413

 

7

سحر میری

مسئول رشته گروه علوم اجتماعی

4411

 

8

مریم محقق

مسئول رشته گروه اقتصاد

4413

 

9

خدیجه بندری

مسئول رشته گروه حقوق و علوم سیاسی

4413