نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

25719

25719


دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی حسابداری

 درباره:

دروس تثبیت شده دروه دکتری
 تاریخچه ...                     رشته ها
و گرایش ها               

     


برنامه تثبیت شده  کارشناسی گروه حسابداری
دروس دوره کارشناسی ارشد حسابداری
دروس تثبیت شده دروه دکتری.doc
ترم بندی دروس کارشناسی گروه حسابداری.pdf 

 

 مدیر گروه      اعضای هیئت علمی  کارمندان           

تماس با گروه                            تلفن داخلی   دفترگروه 4450                                                
آموزش رشته: 4412              
  تلفن      مستقیم        

آدرس:  اهواز – دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- گروه آموزشی حسابداری- کد پستیی