نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

25698

25698


نام و نام خانوادگی

گروه

دکتر سیدجواد آقاجری

اقتصاد

دکتر سید مرتضی افقه

اقتصاد

دکتر سید عزیز آرمن

اقتصاد

دکتر حسن فرازمند

اقتصاد

دکتر عبد المجید آهنگری

اقتصاد

دکتر منصور زراء نژاد

اقتصاد

دکتر مسعود خداپناه

اقتصاد

دکتر احمد میدری

اقتصاد

 دکتر صلاح منش

اقتصاد

 دکتر امیر حسین منتظر حجت

اقتصاد

                                           

 

دکتر سید حسین سجادی

حسابداری

دکتر سید علی واعظ

حسابداری

دکتر محمد رمضان احمدی

حسابداری

دکتر سید ولی خدادادی

حسابداری

 آقای علی رودبار شجاعی

حسابداریدکتر بهمن حاجی پور

مدیریت

دکتر حسنعلی سینایی

مدیریت

 

دکتر بلقیس باورصاد

مدیریت

دکتر عبدالهادی درزیان عزیزی

مدیریت

دکتر سعید جعفری نیا

مدیریت

دکترمحمد قاسمی نامقی

مدیریت

دکتر فرج الـ...رحیمی

مدیریت

دکتر مهدی نداف

مدیریت

آقای عبدالحسین نیسی

مدیریت

آقای محمد آیتی مهر

مدیریت

خانم اسلام فاخر

مدیریت

آقای ادریس محمودی

مدیریت

 

 

دکتر عبدالحسین نبوی

علوم اجتماعی

دکتر کریم رضا دوست

علوم اجتماعی

دکتر علی حسین حسین زاده

علوم اجتماعی

دکتر عبدالرضا نواح

علوم اجتماعی

دکتر معصومه باقری

علوم اجتماعی

آقای عزیز حزباوی

علوم اجتماعی

آقای حسین ملتفت

علوم اجتماعی

خانم معصومه موالی زاده

علوم اجتماعی

 

 

 

 

دکتر حسین آقای جنت مکان

حقوق

دکتر رشید انصاریان

حقوق

دکتر پژمان محمدی

حقوق

دکتر سید یزدالـ.... طاهری نسب

حقوق

دکتر عطاالـ،،، رحمانی

حقوق

دکتر نور محمد نوروزی

حقوق

آقای حسین ایزدی

حقوق