نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

25548

25548


رشته های آموزشی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

 گرایش های کارشناسی


v      
علوم اقتصادی –گرایش بازرگانی

v       علوم اقتصادی – گرایش نظری

v       مدیریت بازرگانی

v       حسابداری

v       علوم اجتماعی- گرایش پژوهشگری

v       علوم اجتماعی- گرایش برنامه ریزی

v       حقوق

v       علوم سیاسی


 گریش های ارشد

 v       علوم اقتصادی

v       مدیریت مالی

v       مدیریت بازاریابی

v       حسابداری

v       حقوق خصوصی

v       جامعه شناسی


             
گرایش های دکترا


v      
علو م اقتصادی

v       حسابداری