نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

39144

39144


  نام و نام خانوادگی: بلقیس باورصاد 

مقاطع تحصیلی

کارشناسی بازرگانی، گرایش کارآفرینی و بازاریابی، 1992-1996، دانشگاه پونا، هندوستان

کارشناسی ارشد اقتصاد، 1996-1998، دانشگاه پونا، هندوستان

دکترای مدیریت (Business Administration ) ، 1999-2002 ، دانشگاه پونا، هندوستان

   دروس تدریس شده

 1. نقد و بررسی نظریه های مدیریت و سازمان در مقطع دکتری
 2. مدیریت تولید در مقطع کارشناسی ارشد
 3. حسابداری مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد
 4. بازارشناسی  در مقطع کارشناسی ارشد
 5. زبان تخصصی مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 6. مدیریت تکنولوژی در مقطع کارشناسی ارشد
 7. مبانی سازمان و مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد
 8. مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد
 9. نهادهای پولی و مالی بین المللی در مقطع کارشناسی ارشد
 10. مهارتهای مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد
 11. مدیریت طرح های توسعه در مقطع کارشناسی ارشد
 12. کار آفرینی در مقطع کارشناسی ارشد
 13. تئوری های سازمان و مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد
 14. زبان عمومی مدیریت در مقطع کارشناسی
 15. زبان تخصصی مدیریت در مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی
 16. سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع در مقطع کارشناسی
 17. مدیریت تولید در مقطع کارشناسی
 18. مدیریت رفتار سازمانی در مقطع کارشناسی
 19. سازمانهای پولی و مالی بین المللی در مقطع کارشناسی
 20. مبانی علم اقتصاد در مقطع کارشناسی
 21. روانشناسی کار در مقطع کارشناسی
 22. کار آفرینی در مقطع کارشناسی
 23. زبان تخصصی مدیریت در مقطع کاردانی مدیریت صنعتی
 24. مبانی سازمان و مدیریت در مقطع کاردانی

 

 

پایان نامه راهنمایی شده:

 1. یک پایان نامه دکتری تاجیکستان به عنوان راهنمای داخلی
 2. در حدود 100 پایان نامه راهنمایی شده در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی و MBA. در دانشگاههای، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه سازمان آب و برق، سازمان مدیریت صنعتی.

 

طرح های تحقیقاتی انجام شده

 1. مدیریت تکنولوژی تولید در صنایع هندوستان
 2. مدیریت تکنولوژی تولید در صنایع استان مهاراشترا در هندوستان
 3. پیشنهاد تهیه مطالعه و برنامه کسب و کار(Business Plan) پارک علم و فن آوری استان خوزستان دانشگاه شهید چمران اهواز

 

کتاب چاپ شده

 1. Production Technology Management in Engineering Industry, Himalaya Publishing House, India, 2005.

 

 

مقالات فارسی چاپ شده در مجلات

 1. بررسی تأثیر دوره های آموزشی در ارتقاء شغلی از دیدگاه مدیران و کارکنان شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری گتوند، فصلنامه توسعه انسانی شماره سوم، بهار 1387.

 

 1. بررسی تاثیر ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت منابع انسانی بر دلبستگی شغلی در سازمان تامین اجتماعی، فصلنامه توسعه اقتصادی انسانی دوره سوم،  دو شماره زمستان 1387 و  بهار1388.

 

 1. راهکارهای توسعه منابع انسانی در صنعت نفت، فصلنامه توسعه انسانی دوره سوم،  شماره چهارم، تابستان 1387.

 

 1. ارزیابی نقش جو سازمانی در روحیه کارآفرینی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، شماره پیاپی 89، فصلنامه علمی - پژوهشی، دوره ششم، شماره 1، بهار 1389.

 

 1. خرید استراتژیک، مدیریت عرضه و عملکرد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکتهای تابعه، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، پنجمین سال، شماره 8، ص 69-86، 1393.

 

 1. الگوی فرایندی ارتقای عملکرد مالی شرکت بر اساس تولید به هنگام، چابکی و مدیریت کیفیت جامعه، مطالعات مدیریت راهبردی، دوره ، 7، شماره 27، 1395.

 

 1. تبیین الگوی بهبود ساز و کارهای کسب و کار، مطالعات مدیریت راهبردی، دوره ، 8 شماره 29، 1396.

 

 1. بررسی همسویی راهبردهای زنجیره تامین و راهبردهای سیستم اطلاعاتی بر عملکرد زنجیره تامین (مورد مطالعه: شرکت­های تولیدی استان خوزستان) ، مجله فناوری اطلاعات، دوره 8، زمستان 1395.

 

 1. بررسی رابطه میان دینداری و سلامت روان منابع انسانی سازمان(مورد مطالعه: دانشگاه شهید چمران اهواز، فصلنامه توسعه اجتماعی، شماره 2، زمستان 1393.

 

10. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد بانک­های مهر اقتصاد استان خوزستان از دیدگاه کارکنان، فصلنامه توسعه اجتماعی. پذیرش.

 

 

مقالات چاپ شده انگلیسی

 1. Engineering industry in the state of Maharashtra new trends, Monthly Commentary on Indian economic conditions, Vol. XLII, NO. 5, 497, Dec, 2000.

 

 1. Selecting of an optimal irrigation system for sugar cane plantation in Khuzestan using the TOPSIS method, Economic Journal, Shahid Chamran University, Volume II, No. 2, Summer, 2006.

 

 1. Relationship between production technology management in engineering industries: case study of India, Economic Journal, Shahid Chamran University, Volume II, Number IV, Winter, 2005.

 

 1. Human resources in the Khuzestan Province by different economic sectors, Human Development Quarterly, Shahid Chamran University, Vol. 4,  No. 2, Winter 2008.

 

 1. Study of the technical efficiency of rice farmers in Iran: a Case of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province Quarterly Journal of Quantitative Economics, (previously Economic Review), Shahid Chamran University of Ahvaz, Vol. 8, No. 4, Winter, 2012.

 

 1. The wealth effect on private consumption expenditures using asymmetric cointegration approach Quarterly Journal of Quantitative Economics, (previously Economic Review), Shahid Chamran University of Ahvaz, Vol. 8, No. 4, Winter, 2012.

 

 1. Evaluation of organizational performance with using of balanced score card (BSC) (Case study of sugarcane & by- products development Co), Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol. 8, No. 2, August, 2012.

 

 1. Study of relationship between supply chain management strategy with logistics performance and organizational performance, interdisciplinary journal of contemporary research in business, Vol. 4, No. 9, January, 2013.

 

 1. Determinants and consequences of implementation enterprise resource planning system on financial performance, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, Vol. 4, No. 10, February 2013.

 

 1. Studying the factors affecting the customer relations management (CRM) in Marun Petrochemical Company, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 4, No. 11, January, 2013.

 

 1. Study on the relationship between financial constraints and stock return in Tehran Stock Exchange, International Journal of Economy, Management and Social Sciences, Vol. 5, No. 2, May 2013.

 

 1. A study of the effects of organizational rights on the organizational citizenship behavior and customer perceived quality, International Journal of Economy, Management and Social Sciences, Vol. 6, No. 2, June, 2013.

 

 1. Designing and evaluation the trihedral model of  knowledge management feasibility, International Journal of Economy, Management and Social Sciences, Vol. 5, No. 2, May 2013.

 

 1. Investigating the service friendship, communicational skills and personality traits in high contact service, Journal of Management Research, Vol. 5, No.1, 2013.

 

 1. Effect of marketing factors on brand relationship equity and affects the customers’ purchase intention, Journal of Management Research, Vol. 5, No.1, 2013.

 

 1. Testing the Fama-French Model in Tehran Stock Exchange, European Journal of Scientific Research, Vol. 105, No. 4, July, 2013.

 

 1. A study of supply chain management and information system strategies alignment and its effects on organizational performance (Case Study Manufacturing Firms in Khuzestan Province, Iran), European Journal of Scientific Research, Vol. 108, No. 3, August, 2013.

 

 1. Impact of value chain activities on product quality and innovation; the Case Study of Khuzestan Industries, European Journal of Scientific Research, Vol. 108, No. 3, August, 2013.

 

 1. Study of the relationship between emotional intelligence and customer orientation of sales employees, Journal of Basic and Applied Scientific Research Vol. 3, No. 9, September, 2013.

 

 1. The brand’s functions in manufacturer-reseller relationships, Journal of Basic and Applied Scientific Research  Vol. 3, No. 9, September, 2013.

 

 1. A study of the effects of website’s perceived features on the intention to use e-shopping, World Applied Programming, Vol. 3, and Issue.  6, June, 2013.

 

 1. Developing a MIMIC model for E-shopping purchase intention, World Applied Programming, Vol. 3, Issue. 7, June, 2013.

 

 1. A study of the effects of technology acceptance factors on users’ satisfaction of E-government services, World Applied Programming, Vol. 3, Issue.  5, May, 2013.

 

 1. Estimation of technical efficiency of walnut orchardists; A case study of Kohgilouyeh and Boyerahmad of Iran, Middle-East Journal of Scientific Research, Vol.7 No.13, 2013.

 

 1. Evaluating the outcomes of establishing ISO 9001 quality system in Khuzestan province telecommunication joint stock company, European Journal of Social Sciences, Vol. 39, No. 3, August, 2013.

 

 1. A study of the effects of JIT system on agile production and firm performance in Khuzestan province manufacturing firms, European Journal of Scientific Research, Vol. 109, No. 1, August, 2013.

 

 1. Recognition and evaluation of the barriers to reach the quality guarantee, decreasing ICT failures based on 6Sigma methodologies - A study of   Khuzestan Electronic Communication Company, International Journal of Engineering Sciences, Vol. 2, No.8, Aug 2013.

 

 1. Expression the Development Path of Financial Performance of Large Business, International Journal of Management Perspective, Vol 2, No. 7. 2013.

 

 1. A Study of the relationship between organizational learning, strategic flexibility, competitive strategy and Firm’s Performance, International Journal of Psychology and Behavioral Research. Vol. 3, No.3, 198-210, 2014.

 

 1. A study of the relationship between corporate venturing with absorptive capacity, innovation and financial performance in Manufacturing Firms of Khuzestan Province, Pensee Journal, Vol. 76, No. 4, Apr 2014.

 

 1. Study of the relationship between human capital with knowledge absorptive capacity, innovation, and financial performance, Indian Journal of Science Research, Vol. 4, No.3, pp. 235-243, 2014.

 

 1. A study of the effect of organizational intelligence and spiritual intelligence on organizational health, International Journal of Psychology and Behavioral Research, Vol. No. 4.

 

 1. A study on supply chain risk factors and their impact on organizational, International Journal of Operations and Logistics Management, Vol. 3, No. 3, Sep 2014.

 

 1. The relation between asset growth and stock returns in manufacturing, Management and Administrative Sciences Review, Vol. 3, No.6. Sep 2014.

 

 1. Analysis of the effect of the internal marketing functions on job satisfaction and organizational commitment of the employees at the National Iranian South Oil Company, Mitteilungen Klosterneuburg, Vol.64, Dec 2014.

 

 1. A study of the effects of total quality management (TQM) practices on quality achievements according to European Foundation for Quality Management (EFQM), International Journal of Operations and Logistics Management, Vol. 4, No.2. June 2015.

 

 1. Studying the relationship between the Organizational Culture, employees work outcomes and financial performance, Mitteilungen Klosterneuburg, Vol.65, Jan 2015.

 

 1. The effects of destination image and destination personality on tourist loyalty: mediating role of trust and attachment, Entrepreneurship and Innovation Management Journal, Vol. 3, Issue. 4, pp. 181-194, Nov. 2015.

 

 1. Studying the Relationship between Intellectual Capital and Competitive Advantage: An Adaptive Study on Public and Private Banks, Entrepreneurship and Innovation Management Journal, Vol. 3, Issue. 4, pp. 200-210, Nov . 2015.

 

 

مقالات چاپ و ارائه شده در سمینارها

 1. تأثیر فراخوان های شرکت تویوتا بر روی نگرش مالکان خودروهای این شرکت نسبت به فعالیتهای اجتماعی همگانی، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی، 17و18 آبان 1389.
 2. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین همایش ملی مدیریت، 19و20 آبان 1389.
 3. بررسی تأثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تداوم و ترویج ارتباط مشتریان در صنعت بانکداری، دومین کنفرانس بین المللی خدمات مالی، 6و7 آذر 1389.
 4. انتقال روحیه کارآفرینی به تیم کاری در شرکت های کوچک و متوسط: اهمیت رهبری، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد، 19و20 دی 1389.
 5. بررسی نقش نوآوری به عنوان میانجی در بررسی رابطه بین انعطاف در تولید و عملکرد سازمان، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی، 27و28 بهمن 1389.
 6. بررسی رابطه نوآوری، یادگیری سازمانی و عملکرد سازمان، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نوآوری و کارآفرینی، 27و28 بهمن 1389.
 7. مروری بر نظریه مدیریت کلاسیک، دومین کنفرانس مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز، 1393.
 8. تحلیل رابطه بین مو لًفه­های زنجیره تامین چابک با عملکرد سازمان، دومین کنفرانس مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز، 1393.
 9. بازاریابی صنعتی و مدیریت ارتباط با مشتری، اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، 1393.

10. بازاریابی و جلب رضایت مشتری، نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه، 1393.

11. بررسی اثر ارتباطات بلند مدت گرا بر عملکرد صادرات در شرکت های کوچک و متوسط استان تهران، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، 1392.

12. بررسی تاثیر اعتماد و ریسک ادراک شده بر نیات رفتاری در پذیرش بانکداری اینترنتی، همایش بین المللی مدیریت، 1393.

13. بررسی تاثیر تحریم اقتصادی بر فضای کسب و کار، کارآفرینی، بنگاههای کوچک و متوسط، کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، 1393.

14. بررسی تأثیر اعتبار برند تجاری بر ثبات جریان نقدی و سیاستهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، 1394.

15. بررسی تأثیر بانکداری مجازی بر بهره وری بانک مطالعه موردی: شعب بانک صادرات شهرستان رامهرمز، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری، 1393.

16. بررسی تأثیر رضایت از برند، اعتماد به برند و تعهد به برند بر وفاداری به برند و قصد خرید مجدد برمصرف کنندگان برند سامسونگ در شهر اهواز، کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری، 1394.

17. بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM ) بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی یادگیری سازمانی مورد مطالعه شهرک صنعتی ایلام، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، 1392.

18. بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با تعهد سازمانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون اهواز، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری، 1393.

19. بررسی رابطه آموزش و ادراک کارکنان با رضایت مشتری و عملکرد بازاریابی، همایش بین المللی مدیریت، 1393.

20. بررسی رابطه ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و ابعاد تعهد سازمانی درشرکت های پتروشیمی منطقه عسلویه، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، 1393.

21. بررسی رابطه استرس شغلی و تعارض شغلی با رضایت شغلی، اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، 1393.

22. بررسی رابطه اعتماد سازمانی با مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در شرکت های تولیدی استان خوزستان، کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، 1393.

23. بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی در واحدهای عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، 1392.

24. بررسی رابطه بین سبک های رهبری (تبدیلی و تبادلی) مدیران و انگیزش شغلی کارکنان سازمان های دولتی شهر بهبهان، اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)، 1394.

25. بررسی رابطه بین سیستم حقوق و دستمزد با بهره وری، تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه پیام نور واحد دزفول)، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری، 1393.

26. بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی با کیفیت خدمات کارکنان مرتبط با مشتری بانک صادرات استان کرمان، همایش بین المللی مدیریت، 1393.

27. بررسی رابطه جو سازمانی و تسهیم دانش (مطالعه موردی: شرکت فولاد خوزستان)، کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، 1393.

28. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و عملکرد مالی شرکتهای تولیدی در استان خوزستان، کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، 1393.

29. بررسی رابطه یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی در واحدهای عملیاتی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، 1392.

30. بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند و قصد خرید مجدد بر مصرف کنندگان برند سامسونگ در شهر اهواز، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، 1394.

31. بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند و قصد خرید مجدد بر مصرف کنندگان برند سامسونگ در شهر اهواز، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، 1394.

32. بررسی نقش الزامات شغلی و احساس فرسودگی دررابطه میان رفتار غیرشهروندی کارمند و مشتری، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، 1392.

33. بررسی و شناخت عوامل کلیدی موفقیت در زنجیره تأمین کالای شرکت ملی نفت، همایش بین المللی مدیریت، 1393.

34. بررسی تأثیر ارزشهای رقابتی فرهنگ سازمانی بر توانایی جذب دانش، همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، 1394.

35. تاثیر رضایت شغلی بر ترک خدمت مجازی و ترک خدمت کارکنان از سازمان، اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد، 1394.

36. تاثیر سرمایه انسانی در تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه، دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها، 1392.

37. رابطه استرس ناشی از عوامل سازمانی و عملکرد شاغلین مردشهرک صنعتی شهرستان آبادان، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، رتبه بندی چالشهای گردشگری الکترونیک در ایران ازدیدگاه آژانسهای گردشگری شهربوشهر، 1393.

38. شناخت عوامل موثر در پذیرش سیستم مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی: با استفاده از چارچوب تکنولوژیکی، سازمانی و محیطی (مورد مطالعه: شرکت مناطق نفت خیز جنوب)، کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، 1393.

39. شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به مارک تجاری خاص و اولویت بندی آن(مورد کاوی محصولات سامسونگ)، کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار، 1393.

40. شناسایی عوامل موثربرعملکرد زنجیره تامین کالا درواحدخرید تدارکات و امور کالا مورد مطالعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، 1390.

41. شناسایی و الویت بندی معیارهای مؤثر بر تدوین راهبردهای مدیریت منابع انسانی با رویکرد ترکیبی SWOT,ANP,DEMATEL (مطالعه موردی: شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی)، چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، 1394.

42. عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و نقش تعدیل گری متغیرهای جمعیت شناختی در بازار مشترکین تلفن همراه، همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، 1394.

43. مروری بر نظریه مدیریت کلاسیک، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها،1393.

44. مطالعه ی عوامل میانجی در رفتار غیرشهروندی میان کارمند و مشتری، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، 1392.

45. نقش مدیریت منابع انسانی در گذار از بحران و تنگناهای مدیریتی و سازمانی، کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار، 1393.

46. تأثیر اقدامات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی، دومین همایش رویکردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت، 1394.

47. بررسی ارتباط میان سرمایه فکری با معیارهای عملکرد مالی مبتنی بر ارزش، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، 1393.

48. بررسی تاثیر مسئولیت شرکت بر عملکرد مالی، دومین همایش ملی رویکردهای پژوهشی و کاربردی در علوم انسانی و مدیریت، 1394.

49. بررسی تاثیر سرمایه گذاری سازمانی در سرمایه اجتماعی و گرایش به نوآوری بر عملکرد مالی، اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی خلاقیت و نوآوری، 1394.

50.  بررسی تاثیر سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی، دومین همایش ملی رویکردهای پژوهشی و کاربردی در علوم انسانی و مدیریت، 1394.

51. بررسی تأثیر تولید بهنگام بر عملکرد مالی شرکت، دومین همایش ملی رویکردهای پژوهشی و کاربردی در علوم انسانی و مدیریت، 1394.

52. سیستم تولید به هنگام، کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و روانشناسی، 25/4/1395.

53. سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و عملکرد سازمان، کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و روانشناسی، 25/4/1395.

54. بررسی تاثیر چابکی راهبردی و پاسخگویی عملیاتی بر عملکرد شرکت، کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری، 25/6/1395.

55. چابکی سازمان، کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری، 25/6/1395.

 

 1. Investigation of relationship between knowledge management enablers with its processes in the Yasouj Water and Electricity Company, 7th  AGBA Word Congress, December 1-3, 2010, Putrajaya, Malaysia. 

           

 1. Investigating Relationship between sustainable economic growth and corporate social responsibility look at the Iranian organizations, 7th AGBA Word Congress, December 1-3, 2010, Putrajaya, Malaysia.

 

 1. Examining the relationship between human resource activities and the mediator role of total quality management (TQM), 11th International Conference of Quality Managers, Tehran, Iran, 17th and 18th January 2012.

 

 1. The effective survey of economic under sanction of works environment, producing work, small and middle institute International, E-Conference on Economy under Sanction, Tehran, Iran.

 

 1. The Role of Firm- Level Human Capital on Competitive Advantage in Knowledge-Based Organizations, 9th International Conference, 16 April, 2015.

 

 1. Testing the relationship between service quality, overall e-Banking Service Quality and Customer Satisfaction, 9th International Conference, 16 April, 2015.

 

 1. A study of the relationship between knowledge management, information technology and internal performance, 9th International Conference, 16 April, 2015.

 

 1. Analyzing the Impact of Entrepreneurial Marketing on Sustainable Competitive Advantage in SMEs, 9th International Conference, 16 April, 2015.

 

 

 

سمینارهای ارائه شده

1. مدیریت تکنولوژی، سال 1384 ، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

2. مدیریت بهره وری و کیفیت با تکنولوژی جدید، سال 84 13، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

3. سیستمهای یکپارچه مدیریت (IMS) ، سال 1385 ، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

4. سهم تکنولوژی رقابتی در مزیت رقابتی، سال 1385 ، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

5. مدیریت دانش، سال 1386 ، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

6. برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) ، سال 1386 ، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

7. شش سیگما (6 Sigma) ، سال 1386 ، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

8. مدیریت زمان، سال 1387 ، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

9. تولید ناب، سال 1387، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

 1. مدل تعالی سازمانی(EFQM)،  سال 1388، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
 2. چابکی در سازمان،  سال 1389، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
 3. 5 اس  (5s) ، سال 1393، پالایشگاه آبادان
 4. ارتباطات در سازمان، پالایشگاه آبادان
 5. مدیریت سیستم های اطلاعات، پالایشگاه آبادان